WEBÁRUHÁZ >>>

Belépés Regisztráció

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Emlékbázis Shops Kft. bizalmasan kezeli ügyfelei adatait.


A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Emlékbázis Shops Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy KFT.) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel kötendő kötelmi jogviszony (pl. szerződéses jogviszony) létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

 1. Az Adatkezelő
  Adatkezelő cégneve: Emlékbázis Shops Kft.
  Adatkezelő székhelye: 1041 Budapest, Károlyi István utca 21-23. B Fsz./1.
  Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-09-338960
  Adatkezelőt nyilvántartó szervezet: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Adatkezelő adószáma: 26681782-2-41
  Adatkezelő telefonszáma: +36309518373
  Adatkezelő elektronikus elérhetősége: shop@emlekbazis.hu
  Adatkezelő honlapja: shop.emlekbazis.hu
  Adatkezelő felelősének neve: Zalka István Dániel ügyvezető, Tar Szabolcs ügyvezető

   

 2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és ügyfél között csak abban az esetben jöhet létre kötelmi jogviszony (így pl. szerződés), ha az ügyfél mint a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
   
 3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi.
  Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
   
 4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés
  célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és (iii) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
  jogalapja:(i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii) szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
  terjedelme: (i) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát; (ii) a kötelmi jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve; (iii) személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe); (iv) jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.
   
 5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a KFT. felé hivatalos megkeresését eljuttatja; b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a KFT. közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
   
 6. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57.§ rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.
   
 7. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein kamerarendszert működtethet.
   
 8. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
  Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az
  Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
  a.) tájékoztatáshoz való jog.
  b.) helyesbítéshez való jog;
  c.) elfeledtetéshez való jog;
  d.) adatkezelés korlátozásához való jog;
  e.) adathordozhatósághoz való jog;
  f.) tiltakozáshoz való jog.
   
 9. Jogorvoslati lehetőségek:
  Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a KFT. megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Weboldal: http://naih.hu

   

^fel